Reklamace

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím, společností SHANTI & Co. s.r.o., se sídlem Zábrdovická 801/11, Brno 615 00, IČO: 25549154, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Tento reklamační řád platí pro osoby fyzické či právnické, podnikající podle živnostenského zákona, či jiného zvláštního zákona, či státní instituce a organizace (dále jen „kupující podnikatel“ nebo „kupující“), které ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle Zákona č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložen doklad o zakoupení zboží (výrobku) zpravidla daňový doklad ve formě faktury, který bude obsahovat informaci o datu prodeje výrobku, o jaký výrobek se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími obchodní firmu, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak a dále místo určení a datum dodání.

Tento doklad o zakoupení zboží zároveň slouží i jako dodací list. Ke zboží technického charakteru je zpravidla přikládán záruční list.

Při reklamaci vady výrobku je prodávající oprávněn po spotřebiteli požadovat prokázání skutečnosti, že kupující zboží koupil u prodávajícího, a to například předložením dokladu o zakoupení zboží nebo záručním listem, pokud byl ke zboží vystaven nebo jiným způsobem.

2. Souhlas s reklamačním řádem

Převzetí zboží a souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující podpisem na dokladu o zakoupení zboží (daňovém dokladu, zpravidla faktuře). Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce a stvrzuje toto svým podpisem.

3. Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 48 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním listem, fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu a množství), je povinen ihned (nejpozději do 48 hodin) prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu. Pokud tak neučiní, ztrácí nároky z vad zboží.

4. Podmínky záruky

Kupujícímu podnikateli se poskytuje záruka v délce 1 měsíc, která počíná běžet převzetím zboží. Prodávající odpovídá kupujícímu podnikateli za vady zboží dle ustanovení obchodního zákoníku.

5. Neuplatnitelnost záruky

Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží:

 1. s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
 2. způsobené mechanicky nebo neodborným zacházením či zanedbáním běžné péče
 3. způsobené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
 4. vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které je zboží určeno, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
 5. způsobené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
 6. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Záruka nebude uznána pokud kupující nedoloží doklad o zakoupení zboží nebo záruční list.

6. Zboží se životností kratší než 24 měsíců

Na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení se nevztahuje záruka. Neznamená to v žádném případě, že po uvedené době životnosti přestane výrobek fungovat. U těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá již při jejich výrobě zaručené užívání kratší než 24 měsíců. Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží. Z občanského zákoníku vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívaní zaručena.

7. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 24 hodin od jejího zjištění. Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu reklamačního oddělení provozovny, kde zboží pořizoval nebo předá zboží obchodnímu zástupci, od kterého zboží nakoupil. Vadné zboží je nutné dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím musí být předložen doklad o pořízení (faktura).

Pracovník reklamačního oddělení posoudí vadu a rozhodne o důvodnosti uplatněné vady a zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, pokud je to možné ihned. O uplatnění vady sepíše pracovník protokol, ve kterém uvede popis vady, způsob a termín vyřízení reklamace.. V případě, že posoudí vady jako nedůvodné, uvede tuto skutečnost v protokolu.
V případě, že při posouzení vady zjistí prodávající, že uplatnění vad není důvodné, sdělí tuto skutečnost kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu.

Podstatné porušení smlouvy

Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem.

V takovém případě může kupující podnikatel:

 1. požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad zboží
 2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
 4. odstoupit od smlouvy

Volba mezi shora uvedenými nároky je věcí vzájemné domluvy mezi kupujícím podnikatelem a prodávajícím.

Nepodstatné porušení smlouvy

Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy. V tomto případě může kupující podnikatel požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny. O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou rozhoduje prodávající.

Přiměřená lhůta pro odstranění vad opravou činí 15 kalendářních dnů, v odůvodněných případech může být lhůta stanovena odlišně, když prodávající stanoví lhůtu, ve které vady zboží odstraní. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že souhlasí. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny, nebo od smlouvy odstoupit. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, včetně přiložených záručních listů a návodů.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.

K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu v jakém jej obdržel, s výjimkou případů, kdy:

 1. změnu stavu zboží nezpůsobil
 2. ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující podnikatel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 441 odst. 4 obchodního zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vrácenou kupní cenu. Kupní cena je kupujícímu podnikateli vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje prodávající v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vráceného zboží. Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá kupující podnikatel právo na náhradu nákladů na přepravu.

9. Reklamace zboží poškozeného přepravou

Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, což vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na obalu patrné, že byl vystaven působení nepřízně počasí nebo vody). O důvodech odmítnutí převzetí zboží je třeba sepsat protokol s pracovníkem pošty nebo kurýrní služby

Pokud kupující převezme zboží přesto, že je poškozený jeho obal, prodávající neodpovídá za vady zboží, které vznikly při porušení přepravního obalu.

10. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.11.2013.
Společnost SHANTI & Co. s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.